گروه تولیدی-صنعتی مزینانی با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تولید جعبه های آتش نشانی و تجهیزات ایمنی ضد حریق، آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز در سرتاسر ایران است. این گروه با تولید و عرضه جعبه های آتش نشانی مطمئن و باکیفیت توانسته گام مهمی را در راستای تأمین ایمنی ساختمان ها در برابر حوادث آتش سوزی بردارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع جعبه آتش نشانی و ایمنی و استانداردهای آن با گروه مزینانی تماس بگیرید.

جعبه های آتش نشانی یکی از مهم ترین تجهیزات ایمنی هستند که در ساختمان ها نصب می شوند تا در صورت…

Firebox Mazinani

گروه تولیدی و صنعتی مزینانی با بیش از نیم قرن تجربه برترین تولید کننده انواع جعبه آتش نشانی و تجهیزات ایمنی است.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store