گروه تولیدی-صنعتی مزینانی با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تولید جعبه های آتش نشانی و تجهیزات ایمنی ضد حریق، آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز در سرتاسر ایران است. این گروه با تولید و عرضه جعبه های آتش نشانی مطمئن و باکیفیت توانسته گام مهمی را در راستای…

Firebox Mazinani

گروه تولیدی و صنعتی مزینانی با بیش از نیم قرن تجربه برترین تولید کننده انواع جعبه آتش نشانی و تجهیزات ایمنی است.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store